ดูหนัง ฟังเพลง MVhit
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สอบราชการ


 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 21 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 2 แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม 3 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานร

 • 03:34 คำปราศรัย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

  คำปราศรัย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 19 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม

  แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 23 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม 3 ความรู้เรื่องหม่อนไหม 4 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องหม่อนไหม 5 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิ

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบนายช่างโยธา กองบัญชาการกองทัพไทย

  แนวข้อสอบนายช่างโยธา กองบัญชาการกองทัพไทย

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 27 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบนายช่างโยธา กองบัญชาการกองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น

  แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 27 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พรบ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน กา

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตการ ท้องถิ่น

  แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตการ ท้องถิ่น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 26 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตการ ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 3 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเต

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 32 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พรบ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 3 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อ

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น

  แนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 24 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.

 • 02:31 ยอดนิยม แนะนำ การรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

  แนะนำ การรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 28 เข้าชม / 0 ชอบ

  นักเรียนจ่าอากาศ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/ #เพื่อนวุธติวสอบรับราชการ#0972313536

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิตัการ ท้องถิ่น

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิตัการ ท้องถิ่น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 24 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิตัการ ท้องถิ่น 1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 3

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น

  แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 25 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 3 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่ม

 • 06:03 ยอดนิยม ขอนแก่น "ปลัดใหม่" สุดปลื้ม! สอบเข้าทำงานได้ตอนอายุ 58 ปี

  ขอนแก่น "ปลัดใหม่" สุดปลื้ม! สอบเข้าทำงานได้ตอนอายุ 58 ปี

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 25 เข้าชม / 0 ชอบ

  ขอนแก่น "ปลัดใหม่" สุดปลื้ม! สอบเข้าทำงานได้ตอนอายุ 58 ปี.... ดูต่อได้ที่ : https://www.khonkaenlink.info/home/news/7386.html

 • 00:36 ยอดนิยม แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น

  แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 35 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

 • 01:26 ยอดนิยม งานราชการที่เปิดสอบ 62 | กำหนดการสอบท้องถิ่น ปี 2562 ล่าสุด

  งานราชการที่เปิดสอบ 62 | กำหนดการสอบท้องถิ่น ปี 2562 ล่าสุด

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 23 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความคืบหน้า กำหนดการ เปิดสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ไม่เป็นทางการ) อัปเดต 13 ธันวาคม 2561 ไฟล์ภาพที่ 1 :: http://bit.ly/2SLG9V4 ไฟล์ภาพที่ 2 :: http://bit.ly/2QsPJQb **************************************************** อย่าลืมกดติดตาม Subsc

 • 02:14 ยอดนิยม ข่าวภาคเหนือ 06 ธันวาคม 2561 ให้อปท ใช้งบสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

  ข่าวภาคเหนือ 06 ธันวาคม 2561 ให้อปท ใช้งบสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 27 เข้าชม / 0 ชอบ

  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณของตนเองสนับสนุนการก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ โครงการสร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตราคายางอีกทางหนึ่ง

 • 51:58 ยอดนิยม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯของ อปท ฉบับที่4 พ ศ 2561

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯของ อปท ฉบับที่4 พ ศ 2561

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 27 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประกาศแล้วค่ะระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑#เพื่อนวุธติวเตรียมสอบรับราชการ#0972313536 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/32

 • 1:33:07 ยอดนิยม ตัวอย่างการติว ข้าราชการ กทม. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ตัวอย่างการติว ข้าราชการ กทม. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัวอย่างการติว ข้าราชการ กทม. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนใจสมัครติวกันได้ ครับ ค่าติวออนไลน์ ภาค ข ราคา 3,000 บาท ภาค ก ราคา 2,900 บาท โทร.0900532287 Line id. @touch_pathomphon ดูความสำเร็จของสถาบันฯ ได้ที่ www.pathomphon.com

 • 35:11 ยอดนิยม ระเบียบฯการรับเงินฯของ อปท ฉบับที่ 4 พ ศ 2561

  ระเบียบฯการรับเงินฯของ อปท ฉบับที่ 4 พ ศ 2561

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 26 เข้าชม / 0 ชอบ

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ #วุธติวเตรียมสอบรับราชการ#ระเบียบฯการรับเงินฯของ อปท ฉบับที่ 4 พ ศ 2561 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D

 • 2:08:30 ยอดนิยม ติวฟรีสอบท้องถิ่น 1

  ติวฟรีสอบท้องถิ่น 1

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 23 เข้าชม / 0 ชอบ

  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบของ actgroup » https://actcorner.com ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ » https://iqepi.com

RSS